PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
Dotacje dla Absolwentów ŚAB
 
 

1. PROGRAM

1.1 TŁO SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma przyczynić się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej, oraz przyczynić się w Polsce do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi i słabymi strukturalnie regionami peryferyjnymi, określonymi jako obszar koncentracji geograficznej (województwo lubelskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie i województwo małopolskie). Ponadto, Program Współpracy ma pozytywny wpływ na zacieśnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Polską i Szwajcarią.
Bezzwrotne, finansowe wsparcie Programu Szwajcarskiego opiewa na kwotę 489,02 mln CHF i zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

1.2 TŁO PROJEKTU/PROGRAMU

Ogólnym celem programu GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Gór Świętokrzyskich przy wzroście jego atrakcyjności w drodze zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów lokalnych i aktywności mieszkańców.
Cele szczegółowe to:

 1. Upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej regionu Gór Świętokrzyskich
 2. Ukształtowanie postaw sprzyjających aktywności gospodarczej i społecznej Gór Świętokrzyskich
 3. Rozwój przedsiębiorczości i działalności społecznej w regionie Gór Świętokrzyskich na bazie oferty zasobów lokalnych
 4. Upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.

Celem działania będącego przedmiotem niniejszego naboru jest:

 • rozwój przedsiębiorstw w szczególności wykorzystujących w prowadzonej działalności gospodarczej kulturowe i przyrodnicze zasoby lokalne zidentyfikowane w „Katalogu zasobów lokalnych” lub prowadzących działalność w zakresie produktów/usług/towarów turystycznych

Mając powyższe na uwadze, projekt/program głównie dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:

 • Wzrost konkurencyjności co najmniej 12 wspartych przedsiębiorstw, dzięki opracowanej i wdrożonej strategii rozwoju własnej firmy,
 • Wdrożenie rozwiązań strategii,
 • Zwiększenie zatrudniania we wspartych przedsiębiorstwach,
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów/usług/towarów we wspartych przedsiębiorstwach.

1.3 ALOKACJA FINANSOWA

Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach naboru stanowi w złotych równowartość kwoty 168.292,29 CHF liczone wg kursu kupna NBP z dnia ogłoszenia naboru.
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, jako Instytucja Realizująca (IR) zastrzega sobie prawo do nie przyznania wszystkich dostępnych środków bądź do przeprowadzenia dodatkowego naboru w przypadku niewyłonienia założonej liczby projektodawców w ramach niniejszego naboru.

Indykatywny podział środków w ramach naboru
W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków IR zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy inne nabory w ramach programu.

Rodzaj i wielkość dotacji
Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:

 • Wdrożenie wybranych działań opisanych w strategii rozwoju własnej firmy, opracowanej w ramach Świętokrzyskiej Akademii Biznesu, które zostały równocześnie wskazane we wniosku o dofinasowanie w ramach niniejszego naboru wniosków o dotację.

Kwota dotacji przyznanych w ramach niniejszego naboru wniosków musi zawierać się pomiędzy następującymi minimalnymi i maksymalnymi kwotami ((wartość kosztów kwalifikowalnych X poziom dofinansowania we wniosku) = kwota dotacji).

Różnica pomiędzy wartością projektu i wartością dotacji musi być sfinansowana z zasobów własnych Beneficjenta.

Data dodania: czwartek, 17 lipca 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl